Nazwa: Odznaka korpusu osobowego wojsk chemicznych (pot. korpusówka)

Przeznaczenie: Wojsko

Korpusówka wykonana w formie metalowego wytłoczonego znaczka o wymiarach 25mm x 14mm oksydowanego na czarno, mocowanego z tyłu na słupku za pomocą mosiężnej nakrętki. 

Zgodnie w regulaminem Mund. 28/60 "Przepisy ubiorcze żołnierzy Wojska Polskiego w czasie pokoju" wydanego przez MON w 1961 roku, Rozdział IV, s.20:

43. 1) Odznaki korpusów osobowych noszą oficerowie i podoficerowie, podoficerowie nadterminowi, oficerowie rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe - w zależności od korpusu osobowego, do jakiego zostali zaliczeni.

Uczniowie oficerskich szkół zawodowych noszą odznaki korpusów - w zależności od rodzaju wojska lub służby, do którego, należy szkoła. 

Elewi podoficerskich szkół zawodowych na pierwszy i na drugim roku nauki noszą odznaki korpusu osobowego piechoty, a na trzecim roku nauki - odznaki korpusów, jakie odpowiadają kierunkom specjalizacji.

2) Oficerowie korpusu osobowego oficerów politycznych noszą odznaki korpusu osobowego, jakiemu odpowiada jednostka, w której pełnią służbę wojskową lub jakiemu odpowiada posiadana dodatkowa specjalność wojskową, a jeżeli to nie jest możliwe - odznaki piechoty.

[...] 45. Odznaki korpusów osobowych nosi się na kołnierzach kurtek, z wyjątkiem kurtki drelichowej i polowej oraz na kołnierzu płaszcza sukiennego.

"Liczba, nazewnictwo i rodzaje „korpusówek” wojskowych nie pokrywają się obecnie z przepisami prawnymi regulującymi politykę personalną w Wojsku Polskim i stanowią bardziej odzwierciedlenie tradycji wojskowych poszczególnych służb niż sytuacji prawnej. Nie są także jednolitym systemem oznaczania specjalności wojskowych, ale bywają również oznaką przynależności do określonych formacji wojskowych." cyt. Wikipedia

W wielu innych armiach podobnie jak w Wojsku Polskim członkowie poszczególnych korpusów osobowych noszą na mundurze odznaki symbolizujące ich specjalność.

 

Nazwa: Absolwentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych

Przeznaczenie: Wojsko

"Szkoła wywodziła się z Kursu Oficerów Służby Chemicznej utworzonego w 1948 w Modlinie przy 2 Pomorskim Batalionie Miotaczy Ognia. W 1949 kurs ten przeniesiono do Rembertowa, a w 1953 przekształcono go Oficerską Szkołę Obrony Przeciwchemicznej, którą w październiku 1954 przeniesiono do Krakowa. W 1958 szkołę tą przemianowano na Oficerską Szkołę Wojsk Chemicznych

We wrześniu 1967 w oparciu o Oficerską Szkołę Wojsk Chemicznych sformowano Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Chemicznych. Uczelnia przygotowywała kadry dowódcze dla potrzeb wojsk chemicznych. Podchorążowie kończyli kurs samochodowy i uzyskiwali prawo jazdy kategorii "B". W 1974 w strukturze uczelni utworzono Szkołę Oficerów Rezerwy przygotowującą absolwentów wyższych uczelni cywilnych w specjalności rozpoznanie skażeń. W 1980 powstaje Katedra Nauk Technicznych.

Szkołę rozformowano w 1990 w ramach procesu restrukturyzacji szkolnictwa wojskowego.

Kształcenie oficerów wojsk chemicznych przejęła Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu, do której przeniesiono laboratoria i sprzęt chemiczny oraz kadrę dydaktyczną i specjalistyczną ze zlikwidowanej uczelni.

WSOWChem kształciła oficerów – dowódców pododdziałów wojsk chemicznych na poziomie studiów inżynierskich w specjalności rozpoznanie i likwidacja skażeń." cyt. Wikipedia

Nazwa:

Przeznaczenie: Wojsko

Nazwa:

Przeznaczenie: Wojsko

 

Nazwa: Odznaki specjalisty - służby chemicznej wojsk lądowych 1, 2 i 3 klasy oraz naszywka Wojsk Chemicznych

Przeznaczenie: Wojsko

Naszywki specjalisty występują w wersji dla wojsk lądowych jak na zdjęciu oraz w wersji dla Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej Kraju gdzie jedyną różnicą jest zastosowane tło które jest koloru chabrowego. Poza 1, 2 i 3 klasą występuje też klasa mistrzowska oznaczona literą "M" w okręgu. Odznakę specjalisty klasowego nosiło się na lewym rękawie kurtek i płaszczy.

W dolnym prawym rogu natomiast jest przedstawiona odznaka Wojsk Chemicznych która była noszona przez żołnierzy na prawym rękawie kurtek galowych, wyjściowych, służbowych a także na płaszczach.

 

Nazwa: Odznaka komendanta domu OPLG LOPP

Przeznaczenie: Jednostki paramilitarne

Komendanci opl. domu mieli za zadanie przewodniczyć i kierować pracami komitetu domowego składającego się z 2-3 ludzi będących lokatorami domu powołanych do komitetu przez komendanta. Przy czym właściciele lub administratorzy domów wchodzili w skład komitetu automatycznie. Ich zadaniem było zorganizowanie i przygotowanie ogółu mieszkańców domu do obrony przeciwlotniczej. Za całość funduszów i sprzętu przeznaczonego do obrony, odpowiadał osobiście komendant domu. 

 

Nazwa: Dystynkcja drużyny likwidacji skażeń OC

Przeznaczenie: Obrona Cywilna

Naszywki tego typu zostały najprawdopodobniej wprowadzone 23 maja 1983 roku Zarządzeniem Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Noszono je na lewej górnej kieszeni munduru. Występują oznaczone różnymi stopniami odpowiednimi dla OC umieszczonymi pod okrągłym logo drużyny. Poniższa wersja z pustym polem przeznaczonym oznaczenie stopnia była przeznaczona dla szeregowych członków ze stażem poniżej 5 lat. Niebieski kolor tła oznacza formację zakładową.

Nazwa: Zestaw Przezroczy z Zakresu Powszechnej Samoobrony Cykl A-Szkolenie Podstawowe

Przeznaczenie: Obrona Cywilna

Jest to zestaw 35 sztuk filmów z przeźroczami poruszającymi tematykę obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, zarówno obronę za pomocą indywidualnych środków takich jak maski przeciwgazowe i kombinezony przeciwchemiczne ale i też ochronę zbiorową w schronach. Ponadto przeźrocza ukazują sposoby ochrony żywności i zwierząt hodowlanych przed bronią chemiczną, biologiczną i skutkami wybuchu nuklearnego a także sposoby odkażania i dezaktywacji zarówno za pomocą przeznaczonych do tego przyrządów jak i za pomocą maszyn rolniczych. Slajdy w postaci taśm przystosowane są do wyświetlania na rzutniku typu "Ania".

Nazwa:

Przeznaczenie: 

Nazwa: Przepływomierz URW-1

Przeznaczenie:

Nazwa:

Pochodzenie: Czechosłowacja

Nazwa: Internationella Barnåret

Pochodzenie: Szwecja

Szwedzki znaczek pocztowy o wartości 1,70 korony szwedzkiej, z 1979 roku, z motywem dziecka w masce przeciwgazowej.

Nazwa:

Pochodzenie: Wielka Brytania